SUPREME2004
 
ระบบงานรับนิสิตใหม่
 

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อเป็นฐานข้อมูลการรับสมัครนิสิตใหม่
  • เพื่อเป็นระบบประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้สนใจเข้าศึกษาที่ มศว

กลุ่มผู้ใช้งาน

  • ผู้สมัครเข้าศึกษา บุคลากร หน่วยงาน  และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ  

URL :  http://admission.swu.ac.th

Copyright 2007 by My Website